Polityka prywatności

 

Twoje dane są bezpieczne!

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez SOLUXO w związku z korzystaniem ze strony oraz innych serwisów internetowych należących do SOLUXO.

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych na stronie oraz w innych serwisach internetowych należących do SOLUXO jest SOLUXO Antoni Przymus, ul. Sacharowa 26/6, 92-542 Łódź, prowadzący działalność nieewidencjonowaną na podstawie art. 5 Ustawy Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2024.236 t.j.). Administrator przestrzega wszelkich zasad ochrony prywatności i zasad przetwarzania danych.

Zapytania dotyczące przetwarzania danych można kierować:

Cel przetwarzania danych

Wszelkie dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • zawierania i wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli Użytkownik korzysta z takich usług,
 • przyjmowania, analizowania i odpowiadania na wiadomości przysyłane poprzez formularz kontaktowy na stronie.

Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów. Niepodanie danych powoduje brak możliwości pełnegoświadczenia usług przez Administratora.

Niektóre formularze, w których Użytkownik podaje dane osobowe mogące go bezpośrednio identyfikować, posiadają informacje o celu przetwarzania tych danych, podstawie prawnej, odbiorcach, czasie przechowywania i innych niezbędnych informacjach.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po rezygnacji z usług przez Użytkownika, jego dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) będą przechowywane przez okres 12 miesięcy dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

Dane osobowe przetwarzane w celu odpowiadania na wiadomości przysyłane poprzez formularz kontaktowy będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od każdej otrzymanej wiadomości.

Dane gromadzone przez serwis internetowy - polityka cookies

Strona internetowa oraz inne serwisy internetowe należące do SOLUXO wykorzystują pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej, tworzone przez oprogramowanie serwisu. Korzystanie z serwisów wiąże się z wykorzystywaniem następujących plików cookies:

 1. funkcjonalne - pliki niezbędne do funkcjonowania serwisów, np. pliki sesji, uwierzytelniania lub bezpieczeństwa,
 2. analityczne - pliki służące prowadzeniu analityki serwisów w celu ich ulepszania. Gromadzą dane o użytkowniku zachowując jego anonimowość. Wykorzystujemy je w celu dopasowywania treści, analizowania zainteresowania użytkownika oraz w celach marketingowych,
 3. preferencyjne - pliki umożliwiające zbieranie informacji o wyborach użytkowników, np. w celu zaawansowanego dopasowywania treści i wybieranych przez użytkownika opcji,
 4. marketingowe - pliki zorientowane na działania marketingowe i promocyjne, umożliwiające prowadzenie statystyki skuteczności działania kampanii reklamowych w Internecie.

Tabela stosowanych narzędzi wykorzystujących pliki cookies wraz z celem przetwarzania danych i okresem ich przechowywania:

Narzędzie/oprogramowanie Cel przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Google Analytics Prowadzenie analityki ruchu na stronie, śledzenie zachowań, tworzenie statystyk zainteresowania do 14 miesięcy
Google Ads Prowadzenie statystyki skuteczności działania kampanii reklamowych do 90 dni lub bezterminowo
Microsoft Clarity Prowadzenie analityki ruchu na stronie (tzw. heatmapy) do 30 dni lub 13 miesięcy
Cloudflare Zapewnienie ochrony domeny i serwisów w tym implementacja systemu antybotowego/antyspamowego czas trwania sesji lub do 30 minut
Tidio Interaktywny formularz kontaktowy do udzielania szybkich odpowiedzi na zapytania do 12 miesięcy
Funkcje powiadomień cookie Zarządzanie preferencjami i zgodami plików cookies 12 miesięcy

Indywidualne polityki prywatności stosowanych narzędzi:

Żadne z powyższych narzędzi nie daje możliwości uzyskania bezpośredniej identyfikacji Użytkownika.

Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, które pliki cookies będą wykorzystywane podczas korzystania z serwisów, przy czym pliki niezbędne do ich funkcjonowania są wykorzystywane niezależnie od zgody Użytkownika (ustawienia są dostępne tutaj). Wycofanie zgody na wykorzystywanie plików cookies, zgodnie z zaleceniem Administratora, jest możliwe poprzez indywidualne wyczyszczenie ich w ustawieniach przeglądarki.

Zasady udostępniania i powierzania danych osobowych

Administrator udostępnia dane osobowe tylko upoważnionym pracownikom, podwykonawcom i podmiotom świadczących usługi na rzecz Administratora (np. usługi księgowe, prawne, wsparcia technicznego.

Administrator udostępnia (oraz powierza) dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych oraz podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych,
 • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • żądania usunięcia danych, gdy:
  1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania, gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych bazach danych, w których są zastosowane specjalne środki ochrony przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi standardami i wytycznymi.


Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.
Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2024

Kontakt

Telefon +48 605 385 470